Všeobecné zmluvné podmienky

Juric travel   Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY JURIĆ travel, s.r.o.

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1 Spoločnosť JURIĆ travel, s.r.o. (ďalej len " JURIĆ travel") je cestovnou agentúrou - podnikateľským subjektom oprávneným poskytovať služby v oblasti cestovného ruchu. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 54295/B.

1.2. JURIĆ travel je prevádzkovateľom internetového portálu jurictravel.sk, na ktorom prezentuje ponuku ubytovania a iných služieb z ponuky majiteľov ubytovacích a stravovacích jednotiek v Chorvátsku na základe zmluvy o spolupráci s príslušným majiteľom ubytovacej a stravovacej jednotky v Chorvátsku. JURIĆ travel zabezpečuje pre svojich klientov individuálne služby cestovného ruchu - informácie a poradenstvo pri prenájme ubytovania a iných s tým súvisiacich služieb podľa informácií zverejnených na internetovom portáli jurictravel.sk (ďalej v texte len "internetový portál" v príslušnom gramatickom tvare) ako aj v iných propagačných materiáloch JURIĆ travel a to podľa opisu a termínu ubytovania a v súlade s potvrdenou rezerváciou. JURIĆ travel poskytuje svoje služby týkajúce sa ponuky na internetovom portáli jurictravel.sk výlučne na základe individuálnej objednávky Objednávateľa/Klienta zaslanej buď prostredníctvom internetového portálu, emailom, telefonicky, alebo inou dohodnutou formou. Internetový portál neponúka organizované zájazdy.

1.3. Objednávateľ (klient spoločnosti JURIĆ travel, ktorý objednal pre seba ako aj pre ďalšie osoby služby cestovnej agentúry) súhlasí s vyhotovením Potvrdenia rezervácie a ubytovacieho dokladu v elektronickej forme ako aj s ich zaslaním prostredníctvom e-mailu.

1.4. Objednávateľ, klienti a cestovná agentúra vyhlasujú, že súhlasia so záväzným potvrdením objednávky elektronickou cestou na základe emailovej alebo telefonickej objednávky alebo riadne vyplneného rezervačného formulára na internetovom portáli, ktoré nahrádzajú písomnú formu zmluvy a objednávky. Ďalej potvrdzujú, že zmluva nebola uzavretá za nevýhodných podmienok a Objednávateľ vyhlasuje, že rozumie nižšie uvedeným všeobecným zmluvným podmienkam (ďalej v texte len "VZP" v príslušnom gramatickom tvare). V prípade, že dôjde k zrušeniu rezervácie zo strany Objednávateľa, je Objednávateľ povinný uhradiť storno poplatky podľa týchto VZP a to aj v prípade, že ešte neuhradil objednané služby v celom rozsahu.

1.5 Vymedzenie pojmov
"Objednávateľ" - je odosielateľ Žiadosti o rezerváciu ubytovania a /alebo iných služieb menovite uvedený na tejto žiadosti; pričom Objednávateľ zároveň zastupuje všetky ďalšie osoby (klientov), pre ktoré je na základe žiadosti Objednávateľa zarezervované ubytovanie.
"Klient" – osoba využívajúca služby spoločnosti JURIĆ travel
"Majiteľ ubytovacej jednotky" - poskytovateľ ubytovania; majiteľ alebo prenajímateľ objektu v Chorvátsku
"Žiadosť o rezerváciu" - riadne vyplnený, Objednávateľom odoslaný a doručený rezervačný formulár prostredníctvom internetového portálu (Žiadosť o rezerváciu ubytovania) alebo emailová či telefonická objednávka, ktorá bude následne spracovaná v Rezervačnom systéme.
"doručenie" - odoslanie a doručenie akejkoľvek písomnosti poštou, faxom alebo e-mailom, resp. prijatie telefonickej objednávky"
“Rezervačný systém" - internetový ON-LINE systém zaznamenávania jednotlivých rezervácii ubytovania

1.6 Súčasťou vzťahu medzi Majiteľom ubytovacej jednotky, JURIĆ travel a Objednávateľom sú všetky písomné doklady doručené Objednávateľovi a to najmä Potvrdenie rezervácie ubytovania, Ubytovací doklad a písomné pokyny - podrobné informácie o ubytovaní.

1.7 Ochrana osobných údajov

JURIĆ travel spracúva poskytnuté osobné údaje klienta, a to meno, priezvisko, mesto/obec, krajina, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy - poskytnutie objednaný služieb, a/alebo na vybavenie žiadosti klienta pred uzatvorením zmluvy súvisiacich so službami JURIĆ travel, a pre plnenie povinností JURIĆ travel uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Občiansky zákonník, zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov). Spracúvanie osobných údajov JURIĆ travel sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajom JURIĆ travel je nevyhnutné pre naplnenie vyššie uvedených účelov. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné poskytnúť klientovi objednané služby.

Klient môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky prejaviť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách JURIĆ travel (newsletter). Zaškrtnutím tohto políčka tak klient ako dotknutá osoba udeľuje JURIĆ travel slobodne a dobrovoľne v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy na marketingové účely - zasielanie newslettra prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje klient na dobu 5 rokov.

Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je klient povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť JURIĆ travel.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (na zasielanie newslettra) môže klient kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od JURIĆ travel alebo zaslaním emailu JURIĆ travel.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Práva klienta ako dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 - 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v GDPR má klient (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, pokiaľ bude takýto prenos technický možný, (vii) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

V prípade, že si u JURIĆ travel uplatňuje klient niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti klienta nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má JURIĆ travel oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si JURIĆ travel právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Osobné údaje klienta môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä Majiteľovi ubytovacej jednotky, poskytovateľom objednaných služieb, spoločnosti zabezpečujúcej marketingové kampane. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.

1.8 JURIĆ travel odporúča Objednávateľovi a klientom uzavrieť individuálne cestovné poistenie vrátane poistenia storna ubytovania a objednaných služieb. JURIĆ travel cestovné poistenie nesprostredkúva.

1.9 Z poskytovaných zliav si môže Objednávateľ uplatniť len na tie, ktoré sú v platnosti v dobe odoslania Žiadosti o rezerváciu ubytovania. Jednotlivé zľavy sa nekumulujú a vždy je možné uplatniť len jednu zľavu a to tú, ktorá je najvýhodnejšia pre Objednávateľa. Ak nie sú príslušné zľavy zohľadnené v Potvrdení rezervácie ubytovania Objednávateľ si tieto zľavy musí uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu čerpania služieb. Všetky zľavy sú poskytované zo základnej ceny ubytovania a nevzťahujú sa na doplnkové služby. Všetky zľavy sú podmienené minimálnou dĺžkou objednaného ubytovania a to minimálne na 7 nocí, ak pri konkrétnej poskytovanej zľave nie je uvedené inak. Poskytované zľavy sa nevzťahujú na ubytovanie poskytované v termíne od 1.1. do 31.5. a od 1.10. do 31.12. príslušného kalendárneho roku ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak. Pri storne objednaných služieb sú storno poplatky vypočítavané z pôvodnej celkovej ceny objednaných služieb a nárok na uplatnenie akejkoľvek zľavy Objednávateľovi zaniká.

1.10 Pri dĺžke ubytovania kratšej ako je 5 nocí, je možné požadovať od Objednávateľa príplatok minimálne 30% z ceny uvedenej na internetovom portáli.

Článok 2
POSTUP PRI REZERVÁCII

2.1 Žiadosť o rezerváciu ubytovania.
Objednávateľ vyplní a odošle prostredníctvom rezervačného systému Žiadosť o rezerváciu ubytovania uverejnenú na internetovom portáli. Nesprávne či neúplne vyplnený formulár môže byť považovaný za nedoručený. Emailová alebo telefonická objednávka, bude následne spracovaná v Rezervačnom systéme ako Žiadosť o rezerváciu ubytovania.

2.2 Rezervácia ubytovania
JURIĆ travel Žiadosť o rezerváciu ubytovania posúdi a rozhodne o jej schválení ako aj o jej zaradení v Rezervačnom systéme (čl. 1 ods. 1.5). Následne ju postúpi majiteľovi ubytovacej jednotky, ktorý definitívne rozhodne o akceptovaní žiadosti/objednávky. V odôvodnených prípadoch môže JURIĆ travel a/alebo majiteľ ubytovacieho zariadenia Žiadosť o rezerváciu ubytovania zamietnuť prípadne navrhnúť primerané náhradné riešenie. To platí predovšetkým, ale nie len a) pri prekročení kapacity apartmánu, b) ak sa termín rezervácie úplne či čiastočne kryje s predchádzajúcou schválenou rezerváciou, c) pri pobyte s domácim zvieraťom a pod.

2.3 Potvrdenie rezervácie
Objednávateľ e-mailom obdrží Potvrdenie rezervácie ubytovania. Potvrdenie rezervácie ubytovania obsahuje:
a) dohodnuté ubytovanie prípadne ďalšie služby (miesto a druh ubytovania, t.j. počet apartmánov, izieb, lôžok, prísteliek, ďalšie vybavenie, stravovanie apod.).
b) cenu za ubytovanie
c) presne vyčíslený rezervačný poplatok v EURO a presne vyčíslený doplatok a termín a spôsob splatnosti v EURO, ak nie je na stránkach príslušného objektu a následne i v Potvrdení rezervácie ubytovania uvedené inak.
d) pokyny na úhradu rezervačného poplatku.

Rezervačný poplatok je určený individuálne na základe pokynov majiteľa ubytovacej jednotky, jeho maximálna výška je však 50% z celkovej ceny za ubytovanie a ostatných objednaných služby pokiaľ bola objednávka doručená viac ako 30 dní pred začiatkom čerpania služieb a bude presne vyčíslený v Potvrdení o rezervácii ubytovania, ak nie je v Potvrdení o rezervácii ubytovania uvedené inak. V prípade objednávky v termíne kratšom ako 30 dní pred začiatkom čerpania služieb, môže byť celá suma za objednané služby splatná naraz v závislosti na spôsobe platby stanovenom majiteľom konkrétnej ubytovacej jednotky.

JURIĆ travel ani Majiteľ ubytovacej jednotky nemajú právo jednostranne zvýšiť cenu po tom, čo Objednávateľ uhradil rezervačný poplatok. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zmeny miestnych poplatkov, ktorých výšku určujú všeobecne platné právne predpisy, nariadenia mesta a pod. Reklamáciu nesprávnych údajov uvedených v Potvrdení rezervácie ubytovania si uplatňuje Objednávateľ ihneď, najneskôr do 24 hodín od jej doručenia. JURIĆ travel odporúča klientom uzavrieť komplexné cestovné poistenie aj poistenie pre prípad, že Objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zabezpečenia ubytovania a s tým súvisiacich služieb z dôvodu ochorenia, nehody a pod. Poistná zmluva vzniká výhradne medzi klientmi a poisťovňou. Spoločnosti JURIĆ travel v prípade poistnej udalosti neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku finančných nárokov z poistného vzťahu, znamená to, že prípadnú poistnú udalosť riešia klienti priamo s poisťovňou.

2.4 Cena a platobné podmienky
Cena poskytovaných služieb ubytovania v sebe zahŕňa základné služby tak, ako sú uvedené v rezervácii. Špeciálne služby sú také služby, ktoré nie sú zahrnuté do ceny pobytu (a sú popísané výrazom "podľa dohody alebo doplnkové služby", ktoré sú uskutočniteľné na základe predbežného oznámenia), a preto za ne Objednávateľ resp. klienti platia zvlášť. Tieto služby je potrebné si vyžiadať pri rezervovaní ubytovacej jednotky. Ceny pobytu sú vyjadrené v EURo. JURIĆ travel si vyhradzuje právo na zmenu uverejnených cien. Objednávateľovi, ktorý zaplatil zálohu za dohodnuté služby, JURIĆ travel garantuje cenu služieb uvedenú v kalkulácii, na základe ktorej zaplatil určitú výšku preddavku. Ak k zmene dôjde pred zaplatením zálohy, JURIĆ travel sa zaväzuje, že bude Objednávateľa o zmene ceny informovať.

Objednávateľ uhradí rezervačný poplatok vo výške presne vypočítanej v Potvrdení o rezervácii ubytovania podľa pokynov uvedených v Potvrdení rezervácie ubytovania a to bankovým prevodom príp. vkladom v hotovosti na bankový účet JURIĆ travel, zvyčajne najneskôr do 36 hodín od potvrdenia rezervácie, ak nie je v Potvrdení rezervácie uvedené inak. Objednávateľ uhradí doplatok do 100% ceny rezervovaných služieb podľa pokynov uvedených v Potvrdení o rezervácii ubytovania, a to buď v hotovosti priamo majiteľovi ubytovacej jednotky pri nástupe na pobyt, alebo najneskôr do 30 dní pred začiatkom čerpania služieb na účet JURIĆ travel, ak v individuálnych prípadoch nie je dohodnuté inak. V prípade objednávky v termíne kratšom ako 30 dní pred začiatkom čerpania služieb, môže byť celá suma za objednané služby splatná naraz v závislosti na spôsobe platby stanovenom majiteľom konkrétnej ubytovacej jednotky. Podmienky úhrady doplatku sú stanovené na základe podmienok majiteľov ubytovacej jednotky. Za deň zaplatenia rezervačného poplatku sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky zaslané Objednávateľom pripísané na účet JURIĆ travel, alebo odovzdané v hotovosti majiteľovi ubytovacej jednotky v závislosti na stanovených pokynoch. Ak Objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu v stanovenom termíne, môže JURIĆ travel a/alebo majiteľ ubytovacej jednotky zrušiť rezerváciu a Objednávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške storno poplatkov stanovených v týchto VZP.

Právo na riadne poskytnutie objednaných služieb vzniká Objednávateľovi až zaplatením celkovej ceny tj. rezervačného poplatku a doplatku ceny, ako i splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb, s ktorými bol Objednávateľ uzrozumený a ktoré sú súčasťou týchto VZP alebo sú uvedené pri prezentácii jednotlivých ubytovacích zariadení alebo v Potvrdení o rezervácii ubytovania.

2.5 Doba platnosti rezervácie ubytovania a doručenie dokladu o úhrade
Objednávateľ doručí kópiu dokladu o úhrade rezervačného poplatku e-mailom podľa pokynov JURIĆ travel v Potvrdení rezervácie ubytovania. Ak nie je v Potvrdení rezervácie ubytovania uvedené inak, je doba platnosti rezervácie, t.j. lehota na doručenie dokladu o úhrade je zvyčajne 36 hodín od chvíle prijatia požiadavky na rezerváciu/objednávky ubytovania a s tým súvisiacich služieb. V období 30 a menej dní pred nástupom je lehota na doručenie dokladu o úhrade maximálne 24 hodín po zarezervovaní pobytu, ak nie je v Potvrdení rezervácie ubytovanie uvedené inak. Záväzná doba platnosti rezervácie, t.j. lehota na doručenie dokladu o úhrade je vždy zreteľne uvedená v Potvrdení rezervácie ubytovania. Nedodržanie lehoty na uhradenie rezervačného poplatku môže mať za následok zrušenie rezervácie.

2.6 Ubytovací doklad a pokyny na cestu
Objednávateľ obdrží Ubytovací doklad a pokyny na cestu v lehote do 10 pracovných dní pred čerpaním ubytovania a s tým súvisiacich služieb, ak v Potvrdení rezervácie služieb nie je uvedené inak. Ubytovací doklad vydáva JURIĆ travel a je pre Objednávateľa dokladom o zaplatených službách. Ubytovací doklad obsahuje najmä:
a) rezervované ubytovanie, prípadne iné služby (miesto a druh ubytovania, t.j. počet apartmánov, izieb, lôžok, prísteliek, ďalšie vybavenie a pod.)
b) termín čerpania služieb
c) Meno Objednávateľa služieb
d) počet osôb, pre ktoré bolo ubytovanie, prípadne ďalšie služby rezervované
Objednávateľ sa Ubytovacím dokladom preukazuje pri ubytovávaní v mieste ubytovania.

Článok 3
REKLAMAČNÉ KONANIE

3.1 Ak je rozsah a kvalita poskytnutých služieb objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, najmä v rozpore s Ubytovacím dokladom, vzniká Objednávateľovi právo na reklamáciu a odstránenie nedostatkov. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u Majiteľa ubytovacej jednotky a bezodkladne o reklamácii upovedomí aj JURIĆ travel na uvedenom kontaktnom telefónnom čísle, emailom alebo písomnou formou. Majiteľ ubytovacej jednotky a JURIĆ travel posúdia sťažnosť a v najkratšej možnej lehote o nej rozhodnú. V prípade opodstatnenej reklamácie vzniká Klientovi nárok na nápravu reklamovaných služieb.
Klient sa vzdáva práva na reklamáciu všetkých skutočností, ktoré sú uvedené na internetovom portáli, a na všetky skutočnosti, na ktoré bol vopred upozornený.

3.2 Ak Majiteľ ubytovacej jednotky nezabezpečí nápravu opodstatnene reklamovaného ubytovania a s tým spojených služieb, Objednávateľovi vzniká nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb. Zľava zodpovedá rozdielu medzi dojednanými a skutočne poskytnutými službami. Objednávateľ uplatní nárok na zľavu bezodkladne a to priamo u majiteľa ubytovacej jednotky. JURIČ travel poskytne Objednávateľovi primeranú súčinnosť pri riešení opodstatnenej reklamácie. Rozdiel medzi rozsahom skutočne poskytnutých služieb a medzi rozsahom služieb ponúkaných na internetovom portáli rieši Objednávateľ priamo s JURIĆ travel. K reklamácii Objednávateľ priloží vyjadrenie Majiteľa ubytovacej jednotky, ktoré si je povinný Objednávateľ vyžiadať od Majiteľa ubytovacej jednotky ihneď po zistení nedostatkov v rozsahu poskytovaných služieb.

3.3 Majiteľ ubytovacej jednotky a Jurić travel nezodpovedajú za škodu spôsobenú Objednávateľovi pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinili alebo ak bola škoda spôsobená Objednávateľom/klientom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo ak bola škoda spôsobená udalosťou ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Majiteľ ubytovacej jednotky a Jurić travel ďalej nezodpovedajú za akékoľvek skutočnosti, ktoré nesúvisia priamo s poskytnutím rezervovaných služieb ako sú napr. nevyhovujúce klimatické podmienky, pláže, kvalita mora ako aj všetky podobné skutočnosti, ktoré sa nevzťahujú priamo na kvalitu rezervovaných služieb a Klient nemá právo na reklamáciu takýchto skutočností.

3.4 Pri uplatňovaní a pri riešení reklamácie je Objednávateľ povinný poskytovať maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabrániť tak vzniku akýchkoľvek škôd alebo znížiť ich rozsah.

3.5 Majiteľ ubytovacej jednotky a Jurić travel nezodpovedajú za služby, ktoré si klienti objednajú u tretích osôb. Nároky súvisiace s leteckou dopravou si uplatňujú klienti v zmysle medzinárodných dohovorov o leteckej doprave priamo u leteckej spoločnosti. Nároky z dopravy do miesta ubytovania iným ako leteckým spôsobom si klienti uplatňujú podľa platných právnych predpisov.

3.6 Objednávateľ ako aj ostatní klienti berú na vedomie, že prvý a posledný deň je určený predovšetkým na dopravu a ubytovanie, reklamácie na skrátenie dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sú vylúčené. JURIĆ travel nie je zodpovedná za poškodenie, zničenie alebo stratu batožiny, ako ani za krádež batožiny alebo cenností v ubytovacom objekte (odporúča sa nájom trezoru, ak takáto možnosť existuje). Strata batožiny alebo ich krádež sa nahlasuje majiteľovi ubytovacej jednotky a miestnym policajným zložkám.

3.7 Nedodržaním ustanovení alebo postupov uvedených v tomto článku právo klientov na reklamáciu zaniká. Rovnako zaniká právo na reklamáciu uplatňovanú oneskorene, t.j. po ukončení čerpania reklamovanej služby.

Článok 4
STORNO, PREDČASNÉ UKONČENIE ZMLUVY

4.1 JURIĆ travel si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie rezervácie v prípade, že dôjde k mimoriadnym okolnostiam, ktoré nemožno predvídať, ktorým sa nedá vyhnúť, ani sa nedajú zmeniť pôsobením JURIĆ travel. Pri zrušení služieb majiteľom ubytovacej jednotky, výraznej zmene termínu čerpania služieb alebo závažnej zmene ubytovania a ceny za služby, pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie v rovnakom termíne, alebo v termíne s maximálnym posunom o tri dni a v podobnej oblasti, má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny a to bez storno poplatkov. Rezervované ubytovanie je možné zameniť len ak je o tom Objednávateľ vopred informovaný, s výnimkou, ak dôjde k mimoriadnym okolnostiam, ktoré nemožno predvídať a nedajú sa zmeniť pôsobením JURIĆ travel a o ktorých sa JURIĆ travel dozvie až pri začiatku čerpania služieb Klientom, a to za ubytovanie rovnakej alebo vyššej kategórie a za cenu ubytovania, ktorú Objednávateľ uhradil. V prípade, že výmena zaplateného ubytovania je možná len v objekte vyššej kategórie a/alebo v cene, ktorá je minimálne o 15% vyššia ako je cena zaplatenej rezervácie, JURIĆ travel si ponecháva právo zaúčtovať klientovi rozdiel v cene po konzultácii s Objednávateľom. V prípade, že výmena rezervovaného a zaplateného ubytovania za náhradné nie je možná, JURIĆ travel si ponecháva právo na výpoveď rezervácie s tým, že o tom bezodkladne upovedomí klienta ešte pred začiatkom čerpania služieb. V takomto prípade JURIĆ travel klientovi vráti celú uhradenú sumu. Ak nie je možná adekvátna výmena za náhradné ubytovanie do dňa začiatku čerpania služieb, JURIĆ travel sa bude snažiť poskytnúť Objednávateľovi informáciu o inom možnom ubytovaní, aj takom, ktoré nie je v ponuke JURIĆ travel. V prípade ak nie je možné poskytnúť adekvátne náhradné ubytovanie, Objednávateľovi vzniká nárok na plnú refundáciu uhradenej sumy za nečerpané služby, nie však na náhradu akejkoľvek inej materiálnej či nemateriálne škody.

4.2 Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy písomným oznámením, ktoré je účinné dňom doručenia JURIĆ travel. Pri odstúpení od zmluvy je Objednávateľ povinný uhradiť JURIĆ travel skutočne vzniknuté náklady a ušlý zisk, najmenej však storno poplatok v nasledujúcej výške:
30% z ceny pri odstúpení viac ako 30 dní pre začiatkom čerpania služieb
50% z ceny pri odstúpení 21 - 30 dní pre začiatkom čerpania služieb
75% z ceny pri odstúpení 15 - 20 dní pre začiatkom čerpania služieb
90% z ceny pri odstúpení 8 - 14 dní pre začiatkom čerpania služieb
100% z ceny pri odstúpení 7 a menej dní pre začiatkom čerpania služieb
V prípade, že si Objednávateľ želá zmeniť alebo zrušiť rezerváciu, ktorá sa vykonala na základe jeho požiadavky, musí to urobiť písomne (e-mailom, poštou). Zmenu už objednaných služieb je možné uskutočniť iba so súhlasom JURIĆ travel a poskytovateľa služby (majiteľa ubytovacej jednotky). Zmenou sa rozumie zmena počtu osôb alebo mien klientov, služby ubytovania alebo dátum začiatku a / alebo konca čerpania služieb, druh doplnkových služieb a pod. Za každú zmenu rezervácie sa účtuje poplatok za zmenu vo výške skutočných nákladov, najmenej však v hodnote 20 eur. V prípade, že zmena rezervácie je zamietnutá alebo nie je možná a Objednávateľ z tohto dôvodu odstúpi od rezervácie, nadobúdajú platnosť vyššie uvedené podmienky zrušenia rezervácie.

4.3 Ak Objednávateľ zruší svoju rezerváciu, JURIĆ travel mu ponúka možnosť nájsť ako náhradu za seba nového Objednávateľa na rovnakú rezerváciu, ak je to možné (záleží aj na konečnom poskytovateľovi služby). V tom prípade JURIĆ travel účtuje len skutočné náklady, ktoré vznikli zámenou Objednávateľa a manipulačný poplatok za zmenu rezervácie 20 eur. Pristupujúci Objednávateľ preberá všetky povinnosti vyplývajúce z týchto Všeobecných podmienok a konkrétnej rezervácie. Ak sa klienti nedostavia do pre nich rezervovanej ubytovacej jednotky do polnoci v deň začiatku užívania služieb a neoznámili to JURIĆ travel alebo poskytovateľovi služieb, rezervácia sa považuje za zrušenú menej ako 7 dní pred začiatkom čerpania služieb a na takýto prípad sa vzťahujú storno poplatky podľa vyššie uvedenej schémy. Ak skutočné výdavky presiahnu 100% z ceny, JURIĆ travel si ponecháva právo na vyúčtovanie skutočných nákladov.

4.4 Objednávateľ berie na vedomie odporúčanie JURIĆ travel uzavrieť pre prípad storna poistenie storno poplatku.

4.5 Ak Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nezačne čerpať riadne zabezpečené služby, alebo ak ich na základe vlastného rozhodnutia vyčerpá len čiastočne, nemá nárok na finančnú náhradu.

Článok 5
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

5.1 K základným právam Objednávateľa patrí:
a) právo na riadne poskytnutie zaplatených služieb,
b) právo na riadne poskytnutie informácií týkajúcich sa objednaných služieb ako i oboznámenie s prípadnými zmenami,
c) právo vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa článku 4. týchto Podmienok,
d) právo písomne oznámiť zmenu v osobe Objednávateľa. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového Objednávateľa s Rezerváciou a cenou a jeho prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky pre čerpanie služieb. Dňom akceptácie oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva Objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného Objednávateľa pričom pôvodný a nový Objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za úhradu objednaných služieb a za úhradu poplatku za zmenu objednaných služieb vo výške skutočne vzniknutých nákladov minimálne však vo výške 20 Eur podľa pokynov JURIĆ travel. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď sú Objednávateľ alebo JURIĆ travel schopný zabezpečiť zmenu Objednávateľa. V opačnom prípade JURIĆ travel písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného Objednávateľa.
e) právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. 3 týchto Podmienok,
f) právo na ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov.

5.2 K základným povinnostiam Objednávateľa okrem vyššie uvedených patrí:
a) uvádzať úplné a pravdivé údaje, v opačnom prípade je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady a škody, ktoré porušením tejto povinnosti vzniknú.
b) zaplatiť celú cenu za objednané služby v zmysle čl. 2 týchto Podmienok, v opačnom prípade môže JURIĆ travel odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá mu porušením povinností Objednávateľa vznikla.
c) riadiť sa pokynmi majiteľa apartmánu; dodržiavať právne predpisy platné v mieste ubytovania ako aj pokyny súvisiace s ubytovaním v konkrétnom objekte. V prípade ich porušenia je Majiteľ apartmánu oprávnený Objednávateľovi odoprieť ďalšie poskytovanie služieb, čím Objednávateľ stráca nárok na tieto i na ďalšie nevyužité služby a to bez nároku na ich kompenzáciu v akejkoľvek podobe.
d) niesť zodpovednosť a uhradiť škodu, ktorú svojím konaním počas čerpania služieb v ubytovacom zariadení spôsobil. JURIĆ travel odporúča pre tento účel uzavrieť cestovné poistenie, ktoré zahŕňa poistenie spôsobenej škody.

Článok 6
ZMENA V ROZSAHU DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

6.1 Pred začiatkom čerpania služieb:
a) ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú Majiteľovi ubytovacej jednotky poskytnúť služby podľa Ubytovacieho dokladu, sú Majiteľ apartmánu a JURIĆ travel povinní zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom sú povinní oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
b) pri zrušení služieb Majiteľom ubytovacej jednotky alebo JURIĆ travel , zmene termínu čerpania služieb o viac ako 48 hodín alebo závažnej zmene ubytovania a ceny za služby, pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti; má Objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny a to bez storno poplatkov.
c) ak Objednávateľ nedoručí JURIĆ travel do 4 dní od doručenia oznámenia zmeny písomne svoje odstúpenie od zmluvy, platí, že so zmenami súhlasí
d) žiadosti o zmeny vo vydaných dokladoch sú spoplatnené čiastkou 20 Eur za každú zmenu.

6.2 Počas čerpania služieb:
a) JURIĆ travel alebo Majiteľ/prenajímateľ ubytovacej jednotky je oprávnený vykonať operatívne zmeny poskytovaných služieb a to len ak nemôže zabezpečiť pôvodne objednané služby z vážnych objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré nemá možnosť ovplyvniť a nemohol ich ani predvídať. V takomto prípade je Majiteľ/prenajímateľ ubytovacej jednotky povinný zabezpečiť náhradné služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb pričom v prípade zabezpečenia služieb minimálne rovnakej ako dohodnutej úrovne (napr.: náhradné ubytovanie v rovnakej, resp. vyššej kategórii) sú všetky ďalšie nároky Objednávateľa vylúčené.
b) Majiteľ apartmánu a JURIĆ travel nepreberajú zodpovednosť za následky zmenených služieb z dôvodov podľa predchádzajúceho odseku, rovnako za prípadné meškanie spôsobené technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a podobne.

Článok 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Platnosť týchto Podmienok sa vzťahuje na služby poskytované Majiteľom ubytovacej jednotky sprostredkované cestovnou agentúrou JURIĆ travel s.r.o. na základe individuálnej objednávky spravovanej v Rezervačnom systéme, s výnimkou prípadov, ak sa písomne vopred dohodne s Objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.

7.2 Tieto Všeobecne záväzné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti odo dňa 01.12.2013.

7.3 Uhradením rezervačného poplatku vyjadruje Objednávateľ a klienti súhlas so znením týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

Počasie